Voorwaarden en privacy statement

Allianz Global Assistance is erg blij met je bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of je gebruik van de Allianz Global Assistance mobiele diensten. Allianz Global Assistance waardeert je interesse in onze diensten en producten. Je Privacy is belangrijk voor. Allianz Global Assistance heeft dan ook maatregelen getroffen om je persoonsgegevens die Allianz Global Assistance verzameld, verwerken en worden gebruikt tijdens je bezoek aan onze website te beschermen.

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en bezoekers van de Allianz Global Assistance website en/of gebruikers van mobiele diensten van Allianz Global Assistance. Mocht je het niet eens zijn met onze Website Voorwaarden en Privacy Statement dan verzoeken wij je niet verder te gaan met je bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten.


Definities

Bezoeker = een ieder die een Allianz Global Assistance website bezoekt of van (een deel van) de Allianz Global Assistance website gebruik maakt of gebruikt maakt van de mobiele diensten van Allianz Global Assistance.
Allianz Global Assistance website en mobiele diensten = alle pagina’s en mobiele diensten, in welke taal dan ook, waar deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement door Allianz Global Assistance op van toepassing zijn verklaard of waarop door Allianz Global Assistance naar deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement wordt verwezen.

Disclaimer

De Allianz Global Assistance website en mobiele diensten zijn met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Allianz Global Assistance kan niet garanderen dat de (mobiele) (web)sites (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Op (verzekerings)overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tussen Allianz Global Assistance en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden van toepassing. Allianz Global Assistance draagt er zorg voor dat de bezoeker bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst wordt geïnformeerd over de afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden en de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst zo veilig en volledig mogelijk gebeurt, zodat partijen zich redelijkerwijs kunnen beroepen op de inhoud, juistheid en volledigheid van de met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tot stand gekomen (verzekerings)overeenkomsten. Allianz Global Assistance informeert de bezoeker uitsluitend over verzekeringsproducten en -diensten van Allianz Global Assistance en adviseert op geen enkele wijze over verzekeringsproducten of -diensten van derden.

Op de Allianz Global Assistance website en via de mobiele diensten van Allianz Global Assistance kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.


Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke niet het eigendom van Allianz Global Assistance zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt Allianz Global Assistance geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.


Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten slechts bevoegd de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Global Assistance, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Allianz Global Assistance. Dit houdt in dat er niets aan de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Allianz Global Assistance niet is toegestaan.


Privacy Statement

Allianz Global Assistance, haar subsidiairies en branches respecteren de privacy van de bezoeker en zullen er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze (Allianz Global Assistance) website(s) en mobiele diensten zo veilig mogelijk gebeurt. Allianz Global Assistance heeft dit Privacy Statement ontwikkeld om aan te geven welke persoonsgegeven Allianz Global Assistance verzamelt, deelt of vrijgeeft en waarvoor deze worden gebruikt bij uw bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten.Het Privacy statement is van toepassing op alle informatie verkregen door Allianz Global Assistance bij het bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten. Het Privacy Statement is niet van toepassing op andere websites die worden beheerd door derde partijen welke niet aangesloten zijn bij Allianz Global Assistance en waar naar toe de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten doorlinkt (“derde partijen sites”). Allianz Global Assistance adviseert bezoekers de Privacy statement van deze partijen te lezen gezien Allianz Global Assistance niet verantwoordelijk is en geen invloed heeft op het gebruik van deze derde partijen van de verkregen (persoons)gegevens. Het Privacy statement is aanvullend op andere Persoonsgegevens afspraken die bezoeker contractueel overeengekomen is met Allianz Global Assistance en voorkomt uit verplichte wet- en regelgeving.
Bij een bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten worden er door de web server automatisch details over het bezoek verzameld (bijvoorbeeld je IP adres, de website waar je vandaan komt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s van de Allianz Global Assistance website(s) en/of mobiele diensten die je daadwerkelijk bezoekt). In aanvulling hierop, verzamelt Allianz Global Assistance persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer) op bijvoorbeeld de aanvraagpagina of bij een aanmelding voor een e-mail nieuwsbrief.

Allianz Global Assistance verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De persoonsgegevens gebruikt Allianz Global Assistance:

  • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om je adequaat van informatie te kunnen voorzien.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten. Bezoekers onder meer op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Allianz Global Assistance, haar subsidiairies branches en de Allianz Group
  • Voor statistische analyses.
  • Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een briefje te sturen naar Allianz Global Assistance, t.a.v. Serviceteam, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam of gebruik te maken van ons contactformulier op de Allianz Global Assistance website of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze mobiele diensten.

Allianz Global Assistance kan gegevens van een bezoeker raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Den Haag in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid. Allianz Global Assistance doet dit, omdat Allianz Global Assistance risico’s wil beheersen en fraude tegen willen gaan. Allianz Global Assistance houdt zich daarbij aan het privacyreglement van het CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.

Allianz Global Assistance, Allianz gelieerde ondernemingen en de door Allianz Global Assistance geselecteerde derden zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en de internationale verstrekking van persoonsgegevens en verstrekking van persoonsgegevens aan instanties die hiertoe wen wettelijke recht hebben (bijvoorbeeld de politie) te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan.

Veilig website bezoek

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Allianz Global Assistance doet er alles aan om uw bezoek aan en het gebruik van de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Het is mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar de computer van bezoeker worden gestuurd om onze onderlinge communicatie makkelijker te maken. Je hebt keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van je browser kan je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

In ons Cookiestatement vind je een uitgebreide verklaring wat voor cookies Allianz Global Assistance gebruikt.

Alle elektronische berichten verzonden naar en van Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten worden beschermd door redelijke technische en organisatorische maatregelen en kunnen alleen worden geopend buiten het voor verzending beoogde gebruik in gerechtvaardigde gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel, vermoeden van crimineel gedrag, schending van wettelijke verplichtingen,) en alleen door bepaalde personen in bepaalde functies (bijv Legal, Compliance, Risk).

Het internet wordt in het algemeen niet beschouwd als een veilige omgeving, en gegevens die via het internet (bijvoorbeeld naar of van de de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten of via elektronisch bericht) kunnen bijvoorbeeld worden geopend door onbevoegde derden, geopenbaard, inhoudelijk gewijzigd. Let op: Allianz Global Assistance accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van gegevens van bezoekers tijdens het vervoer via het internet.

Bijzondere persoonsgegevens

Medische persoonsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Indien Allianz Global Assistance medische gegevens nodig heeft is haar medisch adviseur verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan. Medische gegevens worden alleen aan andere medisch adviseurs (van de verzekeraar) of aan medewerkers verstrekt die tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.


Toepasselijk recht en geschillen

De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Allianz Global Assistance wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Allianz Global Assistance en de bezoeker.


Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

Allianz Global Assistance behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien u onze Allianz Global Assistance website en mobiele diensten gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van Allianz Global Assistance.

Bedrijfsinformatie

AGA International SA
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 33094603
Kantoor: Poeldijkstraat 4, Amsterdam, Nederland

Allianz Global Assistance BV
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 33257431
Kantoor: Poeldijkstraat 4, Amsterdam, Nederland

Contact

U kunt contact opnemen met Allianz Global Assistance door gebruik te maken van het contactformulier op de Allianz Global Assistance Website of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze mobiele diensten.
Het contactformulier is gemakkelijk te vinden op de contactpagina van onze website, of via Contact rechtsonder op onze websitepagina’s. In een paar stappen kunt u eenvoudig het formulier invullen en eventuele (schriftelijke) documentatie als bijlage meesturen.