Actie Fietsnetwerk.nl

Fietsliefhebbers opgelet, want Allianz Global Assistance heeft een mooi cadeau voor je. Wanneer je in april of mei een fietsverzekering afsluit, krijg je gratis een 12 maanden durend premium lidmaatschap voor Fietsnetwerk.nl. 

Wat is Fietsnetwerk.nl?

Voor iedereen die er graag met de fiets op uitgaat is de app of website van Fietsnetwerk.nl hét ideale startpunt , want hier vind je de allermooiste en allerleukste fietsroutes. Korte routes, lange routes, fietsen door het platteland of juist in en rondom de grote steden, bij Fietsnetwerk.nl vind je allerlei themaroutes die je langs verschillende hoogtepunten leiden. 

Hoe werkt deze actie?*

Om mee te doen met deze actie, sluit je van 1 april tot en met 31 mei 2023 een fietsverzekering bij Allianz Global Assistance af. Na het afsluiten van je verzekering, ontvang je binnen twee dagen een mail met daarin een code. Deze mail mogen wij alleen versturen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Vervolgens ga je naar de activatiepagina om de code te verzilveren en een account aan te maken. Na het doorlopen van alle stappen profiteer je van alle voordelen van het premium lidmaatschap.

* = Op deze actie zijn de specifieke actievoorwaarden 'Actie Fietsnetwerk.nl' en de Algemene spelvoorwaarden Allianz Global Assistance van toepassing. Deze vind je hieronder.

Wat krijg ik?

De code die je per mail ontvangt geeft  je recht op een 12 maanden durend premium lidmaatschap bij Fietsnetwerk.nl. Met het account dat je aanmaakt geniet je in de fietsapp van Fietsnetwerk.nl van allerlei voordelen, zoals:

 • Spraakbegeleiding zodat je de routenavigatie ook te horen krijgt.
 • Géén advertenties meer in de app.
 • Favoriete routes opslaan en bijhouden welke routes je hebt gefietst.
 • Landschapmodus om de app ook horizontaal te gebruiken voor een beter overzicht.

Moet ik een app downloaden op mijn smartphone? 

Ja, dat klopt. De gratis fietsapp van Fietsnetwerk.nl (Efita B.V.) is te downloaden via de AppStore van Apple of de Playstore van Google.

Stopt het Fietsnetwerk.nl lidmaatschap automatisch?

Het premium lidmaatschap voor Fietsnetwerk.nl wordt niet automatisch verlengd. 

Versie 2.0 - 30 maart 2023

 1. De actieperiode loopt van 1 april 2023 tot en met 31 mei 2023.
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden
 3. De actie is exclusief voor klanten van Allianz Global Assistance (waarvan Fietsverzekering.nl onderdeel is) die gedurende de actieperiode een fietsverzekering hebben afgesloten.
 4. De actie bestaat uit: een automatisch aflopend 12 maanden durend Premium-lidmaatschap van Fietsnetwerk.nl.
 5. Na het afsluiten van een verzekering ontvangt de deelnemer uiterlijk binnen twee werkdagen een e-mail met daarin een code. Met deze code kan via mijn.fietsnetwerk.nl/verzilveren het lidmaatschap worden geactiveerd.
 6. De toegestuurde actiecode is te activeren tot en met 30 juni 2023.
 7. De actie is niet inwisselbaar voor geld.
 8. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Allianz Global Assistance (waarvan Fietsverzekering.nl onderdeel is).
 9. De actie is alleen toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar.

Allianz Global Assistance organiseert prijsvragen, wedstrijden en/of spellen waarbij prijzen(geld) gewonnen kunnen/kan worden (hierna te noemen: "Acties"). Naast deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen op een Actie specifieke Spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna te noemen: "Specifieke Actievoorwaarden"). Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer (hierna te noemen: "Deelnemer") uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Spelvoorwaarden en eventuele Specifieke Actievoorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een Actie.
 2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Allianz Global Assistance (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Allianz Global Assistance gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Allianz Global Assistance is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
 6. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 7. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een Deelnemer zal worden toegekend.
 8. De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 9. Voor zover vereist, zal Allianz Global Assistance zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke Actievoorwaarden van een Actie anders is vermeld.
 10. Allianz Global Assistance is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 11. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Allianz Global Assistance medewerking verlenen aan en geeft toestemming voor promotionele activiteiten van Allianz Global Assistance voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van eventuele foto’s of door de Deelnemers geleverde bijdragen via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 12. Allianz Global Assistance neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Allianz Global Assistance gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Allianz Global Assistance, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 13. Allianz Global Assistance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een Actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 14. Allianz Global Assistance is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden  alsmede de Specifieke Actievoorwaarden gedurende de looptijd van een Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden een Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Allianz Global Assistance daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van een Actie, zal door Allianz Global Assistance op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 15. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden aan.
 16. Voor zover de Algemene Spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke Actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Actievoorwaarden.
 17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over een Actie kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Allianz Global Assistance afdeling Service Team, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam of marketing@allianz-assistance.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. Allianz Global Assistance zal zo spoedig mogelijk reageren.